Dobra suradnja s kolegama iz Zavoda za javno zdravstvo u Puli omogućila nam je sudjelovanje na 30.-om znanstveno – stručnom – edukativnom seminaru s međunarodnim sudjelovanjem DDD i ZUPP ’18 – invazivne strane vrste – izazov struci – koji se održao u Novigradu od 3. do 6. travnja 2018. godine.

Voditeljica CIV-a Barbara Sladonja održala je usmenu prezentaciju „Praćenje invazivnih vrsta – primjeri iz Istre“ u kojoj su prikazana iskustva s nekim invazivnim vrstama (riba Gambusia holbrooki, lisna uš Cinara cedri, azijska božja ovčica Harmonia axyridis, invazivne vrste komaraca, pajasen Ailanthus altissima, rebraši Ctenophora) na području Istre zadnjih godina te predstavila rad našeg CIV-a. Izlaganje je pobudilo interes učesnika te smo dobili i ponude za nove suradnje na području edukacije i istraživanja invazivnih vrsta. Seminaru je prisustvovala i naša mlada suradnica Mirela Uzelac.

Hvala kolegi Landeka koji je inicirao ovu suradnju!