Tim

Barbara Sladonja

Dr. sc. Barbara Sladonja završila je studij biologije, smjer ekologija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala u području Prirodnih znanosti, polju akvakulture u Italiji. Radila je kao istraživač na većem broju znanstvenih institucija diljem Europe i šire gdje je specijalizirala integrirani obalni menadžment i održivo upravljanje. Sudjelovala je u ulozi voditelja i/ili suradnika na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima i objavila više od 50 znanstvenih radova iz područja biologije i biotehnologije. U projektima je bila zadužena za laboratorijske analize, terenski rad, obradu podataka i popularizaciju. Osim znanstvenog rada najdraži profesionalni angažmani su joj oni povezani s radom s djecom i prijenosom znanja. Ekologija je njezino zanimanje i poziv.

E-mail: barbara@iptpo.hr

Danijela Poljuha

Dr. sc. Danijela Poljuha završila je studij biologije, smjer molekularna biologija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala i doktorirala u području Prirodnih znanosti, polju biologije. Radila je kao istraživač na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Institutu za poljoprivredu i turizam Poreč i Centru za istraživanje materijala Istarske županije METRIS (Istarska razvojna agencija) te u više navrata boravila na usavršavanju u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala je na brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima i objavila više od 50 znanstvenih radova iz područja biologije i biotehnologije. Osnivač je dva laboratorija i Biotehničkog odjela istraživačkog centra. Istraživački interes usmjeren joj je na biljnu genetiku i primjenu molekularnih biljega u zaštiti i očuvanju genetskih resursa u hortikulturi. Osim znanstvenog istraživanja bavi se i popularizacijom znanosti

E-mail: danijela@iptpo.hr

Mirela Uzelac

Mag.oecol. Mirela Uzelac završila je studij biologije, smjer znanosti o okolišu na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom akademskog obrazovanja sudjelovala je u projektima popularizacije znanosti. Pisala je popularno-znanstvene članke iz područja ekologije te sudjelovala u terenskom radu kartiranja morskih staništa i izradi edukativnih ploča. Radno iskustvo stekla je kroz edukacije, rad u projektima i u kemijskom laboratoriju Tvornice duhana Rovinj. Osim toga zanima ju digitalija a za sebe može reći da je nepresušni optimist i zaigrani biolog.

E-mail: mirela@iptpo.hr

Danijela Damijanić

Mag.oecol. Danijela Damijanić završila je studij biologije, smjer znanosti o okolišu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom akademskog obrazovanja provodila je znanstveno edukativne radionice za djecu u Ljetnom kampu Grada Poreča. Praksu je stekla kao asistentica u PQE (Process, Quality & Environment) odjelu tvornice Rockwool. Zaljubljenik je u prirodu te ju zanima ekologija i njezina povezanost s ostalim znanostima.

E-mail: danijelad@iptpo.hr

Naši volonteri i studenti na Erasmus praksi

Tina Tominić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (Hrvatska)

Naša suradnica geologinja Tina Tominić provodila je znanstveno edukativne radionice u Ljetnom kampu Grada Poreča tijekom ljeta 2020. godine.  Kroz radionice Morski svijet – moj svijet, djeca su prikupljala organizme iz mora, spremali ih u akvarije i povećalima ih promatrali i proučavali, učili o fosilima, ekologiji i očuvanju okoliša.

Clara Garau, Sveučilište u Cagliariju (Italija)

Kao novo diplomirana znanstvenica smjera “Science and Technology for the Environment” na Sveučilištu u Cagliariju (Italija) Clara je imala priliku odraditi praksu u Centru za invazivne vrste u Poreču. Praksa je trajala dva i pol mjeseca, od kraja rujna do sredine prosinca.

Tim Weber, Sveučilište u Westminsteru (UK)

Tijekom studiranja na Sveučilištu u Westminsteru, Tim je odradio praksu u Centru za invazivne vrste te u Genetičkom laboratoriju Instituta za poljoprivredu i turizam. Tijekom svog boravka u Hrvatskoj, Tim je radio na projektu mapiranja invazivne vrste Ailanthus altissima na području Grada Poreča.

Ivna Vranjković, Agronomski fakultet u Zagrebu (Hrvatska)

Kao studentica Agronomskog fakulteta Ivna je sudjelovala u projektu mapiranja invazivne vrste pajasen – Ailanthus altissima na području grada Poreča.