logo sprint h200

Na temelju članka 9. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje na radna mjesta Instituta za poljoprivredu i turizam, Natječajno povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, koji je objavljen u Narodnim Novinama 103/2021 dana 24. rujna 2021., za zapošljavanje stručnog suradnika na EU Obzor 2020 projektu SPRINT „Sustainable plant protection transition: a global health approach“- 1 izvršitelj/ica, na Institutu za poljoprivredu i turizam, Poreč, na određeno vrijeme daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA

O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE

POSTUPKA TESTIRANJA

I.         Testiranje i razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravodobne, potpune i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u javnom natječaju, za stručnog suradnika na EU Obzor 2020 projektu SPRINT održat će se dana

10. studenog 2021. u 10:00 sati preko Zoom platforme na poveznici koja će se 15 minuta prije provođenja testiranja objaviti na webu Instituta.

II.        Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene, potpune i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene. Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

III.      Kandidati su prilikom prijave na Zoom platformu dužni zbog identifikacije upisati svoje ime i prezime te po potrebi predočiti važeću osobnu iskaznicu, a napominje se da sami snose troškove provođenja testiranja.

IV.      Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani test) i intervjua s Natječajnim povjerenstvom za provedbu natječaja koji će se održati istog dana. Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji se priključe Zoom plaformi u zakazano vrijeme.

V.        Izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje su:

  • Sadržaj Web stranice projekta (https://www.sprint-h2020.eu/) sa sadržajima na pripadajućim poveznicama
  • Sadržaj Web stranice Instituta za poljoprivredu i turizam (http://www.iptpo.hr/index.php?lang=hr) sa sadržajima na pripadajućim poveznicama
  • Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze, Bogdan Cvjetković
  • Poljoprivredna entomologija, Milan Maceljski
  • Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Jasminka Igrc Barčić, Milan Maceljski

 

VI.       Pisani dio testiranja trajat će 30 minuta te će kandidati upute o provođenju testiranja dobiti prilikom spajanja na za to predviđenu poveznicu Zoom platforme. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red. Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od naprijed navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

VII.     Za pisanu provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 0 do 20. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su dobili najmanje 11 bodova i oni mogu pristupiti razgovoru s Povjerenstvom (intervju) koji se boduje od 0 do 10 bodova. Povjerenstvo će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.

VIII.   Nakon provedbe testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema uvjetima natječaja te ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

IX.      Odluku o izboru ili neizboru kandidata Institut za poljoprivredu i turizam objaviti će na web-stranici Instituta: www.iptpo.hr.

INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM

NATJEČAJNO POVJERENSTVO

 

Obzor 2020 projekta SPRINT „Sustainable plant protection transition: a global health approach“

Poreč, 5. studenog 2021.