LOGO INHERITU gradu Tripoliju (Grčka, regija Peloponez) od 11.-12.04.2018., održan je kick - off sastanak projekta Sustainable Tourism Strategies to Conserve and Valorise the Mediterranean Coastal and Maritime Natural Heritage - INHERIT (Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja). Domaćin i organizator sastanka bio je vodeći projektni partner - Regija Peloponez.

 
Dvodnevnom sastanku prisustvovali su svi partneri - vodeći partner Regija Peloponez (Grčka), Ministarstvo turizma Republike Hrvatske (Hrvatska), Regija Emilia Romagna (Italija), Regija Murcia - General Directorate of Natural Environment, Tourism, Culture and Environmental Council (Španjolska), Regija Puglia - Department of Tourism, Economy of Culture, Territory (Italija), Departmental Council of Herault (Francuska), Public agency for promotion of entrepreneurship and developing projects of Municipality of Izola (Slovenija), Larnaca and Famagusta Districts Development Agency (ANETEL) (Cipar), Malta Regional Development and Dialogue Foundation (Malta), University of Patras (Grčka), International Association for Mediterranean Forests (Francuska), Seneca Foundation - Science and Technology Agency for the Region Murcia (Španjolska), Park Dinarides - Network of Protected Areas (Crna Gora), Association for Preservation of the Heritage of Mertola (Portugal).
 
S Instituta za poljoprivredu i turizam, sastanku su prisustvovali koordinatorica projekta dr.sc. Ana Težak Damijanić, mr.sc. Ninoslav Luk i stručna suradnica na projektu Marija Pičuljan mag.oec.
  
Prvi dan sastanka bio je posvećen upoznavanju partnera s koncepcijom integriranih MED projekata (horizontalni i modularni projekti). Projektni partneri prezentirali su svoje institucije i istaknuli doprinos razvoju projekta INHERIT. Predstavljen je projektni plan rada, glavne aktivnosti i očekivani ishodi projekta, kao i radni paket Proučavanje te uloga partnera u provođenju radnih paketa. U sklopu radnog paketa Proučavanje, predstavljene su aktivnosti, uloga partnera, vremenski plan, metodologija, alati i primjeri dobre prakse. Istaknuta je važnost integracije INHERIT pristupa u MED području, kao i konsolidacija znanja o učinkovitim praksama za praćenje utjecaja turizma na prirodnu baštinu. Razmatrane su samoregulirajuće opcije za zaštitu MED prirodne baštine od učinaka masovnog turizma.
 
 
Drugi dan sastanka uključivao je pregled upravljanja projektom, koordinaciju i osiguranje kvalitete u provedbi. Projektnim partnerima prezentirane su predviđene aktivnosti, kao i pravila i postupci financijskog izvješćivanja. Naglasak je stavljen i na komunikaciju i diseminaciju(rasprava o komunikacijskom planu i širenju informacija, izrada promotivnih materijala: brošure, tekstovi web stranica, stranice društvenih medija itd.). Identificirane su postojeće razlike u politikama zaštite turizma i prirodne baštine na MED području te se raspravljalo o implementaciji "bottom-up" inicijativa za održivi turizam u MED području. Razmatrane su mjere za ublažavanje pritisaka masovnog turizma putem koncepcije održivosti. Uslijedila je identifikacija najboljih praksi u razvoju višedimenzionalnih itinerara na MED području te u konačnici, preispitivanje integracije samog INHERIT pristupa.
 
INHERIT 1
INHERIT 2
INHERIT Grupna